เครือข่ายความร่วมมือ

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้

กระทรวงศึกษาธิการ

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ