การรับเหรียญรางวัล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลในเดือนมีนาคมของทุกปี ส่วนกำหนดการและรายละเอียด จะแจ้งให้ทราบต่อไป หากไม่สามารถมารับได้ในวันดังกล่าว ให้แจ้งความจำนงขอรับเหรียญรางวัลได้ในค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี หากเลยช่วงเวลาดังกล่าว จะต้องติดต่อขอรับเหรียญรางวัลโดยตรงกับฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.