ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบคณิต ประถมต้น

    exam_pink3m


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2557                                               

exam_blue3m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2556
................................ exam_green3m...........ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2555                                        
............................           exam_darkblue3m...........ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2554  


exam_yellow3m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2553                                        

exam_white3m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2552

exam_red3m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2551

exam_green3m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2550

exam_blue3m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2549

exam_black3m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2548

exam_orange3m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2547

exam_pink3m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2546

exam_blonde3m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2545

exam_darkblue3m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2544

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2392-4021
Copyright © 2010 - 2012 All Right Reserved