ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบคณิต ประถมปลาย
exam_blue6m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2557

exam_purple6m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2556 
...................exam_yellow6m ......ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2555              

exam_green6m.......

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2554 


 exam_blonde6m 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2553              
                     exam_red6m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2552

exam_blue6m

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2551


exam_yellow6m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2550

exam_black6m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2549

exam_white6m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2548 

exam_purple6m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2547
              exam_orange6m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2546

exam_darkblue6m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2545

exam_green6m
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2544 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2392-4021
Copyright © 2010 - 2012 All Right Reserved