ตัวอย่างข้อสอบ

 

ตัวอย่างข้อสอบ

........................ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบที่เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

..
..................

exam_yellow3m

...................

exam_blue6m

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประถมต้น ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประถมปลาย

 

 

........................ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล

........................ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์


..................

exam_green3s

...................

exam_red6sc

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2392-4021
Copyright © 2010 - 2012 All Right Reserved