คลังข้อสอบ

ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

วิชาวิทยาศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปี 2544       ประจำปี 2545                                                                     ประจำปี 2544       ประจำปี 2545

ประจำปี 2546       ประจำปี 2547                                                                     ประจำปี 2546       ประจำปี 2547

ประจำปี 2548       ประจำปี 2549                                                                     ประจำปี 2548       ประจำปี 2549

ประจำปี 2550       ประจำปี 2551                                                                     ประจำปี 2550       ประจำปี 2551

ประจำปี 2552       ประจำปี 2553                                                                     ประจำปี 2552       ประจำปี 2553

ประจำปี 2554  (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)                                     ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)

                ประจำปี 2554  (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)                                     ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)                                    ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)                                      ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)   ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)