การรับเกียรติบัตรและสื่อการเรียน

ผู้สอบที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการคัดเลือกรอบที่ 1 ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละประมาณ 1,000 คน สสวท. จะส่งเกียรติบัตรและสื่อการเรียนให้ เพื่อศึกษานอกเวลาว่างให้เป็นประโยชน์