ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบภาคปฏิบัติและรับเหรียญรางวัล ตามรายละเอียดวิชาและระดับชั้นดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3     ประกาศ (.pdf) แบบตอบรับการเข้าค่าย หนังสือขออนุญาตโรงเรียน

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6     ประกาศ (.pdf) แบบตอบรับการเข้าค่าย หนังสือขออนุญาตโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3    ประกาศ (.pdf)รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ หนังสือขออนุญาตสอบภาคปฏิบัติ แบบตอบรับการเข้าค่าย หนังสือขออนุญาตโรงเรียน

 วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6    ประกาศ (.pdf)  รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ  หนังสือขออนุญาตสอบภาคปฏิบัติ แบบตอบรับการเข้าค่าย หนังสือขออนุญาตโรงเรียน

สามารถดูคะแนนรายบุคคลได้ที่  http://test.ipst.ac.th/FMainScreen.aspx  

พิธีมอบเหรียญรางวัล จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กำหนดการ

ขอความกรุณาท่านตอบรับการเข้าค่าย

โดยกรอกข้อมูลการเข้าค่ายและอัพโหลดแบบอนุญาต (โปรดใช้ gmail ในการดำเนินการ)

ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จัดโครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก@SciKU ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 กิจรรมในวันที่ 9,10,17,23 กพ.62,9,10,16,17 มี.ค. 62  โดยรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 600 คน (12 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 คน) โดยมีตารางกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

Read more

ขั้นตอนการตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561

สสวท. จะประกาศผลการสอบรอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

ขอให้ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบผลคะแนนดังข้อมูลด้านล่าง