ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสารที่ 12 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกครอบที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
สามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1 ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้   http://test.ipst.ac.th/Flogin.aspx
โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชน และข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน
วิธีที่ 2 ทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ หมายเลข 02-3355222
โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชนของนักเรียน เพื่อกดรหัสและฟังผล
วิธีที่ 3 ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์ .pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้
ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
– วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3                 ประกาศผล
– วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6                 ประกาศผล
– วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3                ประกาศผล
– วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6                ประกาศผล
เกียรติบัตรรอบที่ 1 –> นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ สสวท. จะจัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทุกคนตามที่อยู่ในแบบประวัติ ภายในเดือนมีนาคม 2560


 รายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 
1.     สำหรับโรงเรียน
1.1  โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าสอบรอบที่ 2 —>  หนังสือนำส่ง     เอกสารการสอบรอบที่ 2
1.2  โรงเรียนดาราคาม —> หนังสือนำส่ง      คู่มือการสอบรอบที่ 2
2.     สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา —> หนังสือนำส่ง        คู่มือการสอบรอบที่ 2
3.     สำหรับนักเรียน —> รายละเอียดการสอบรอบที่ 2
4.     เลขประจำตัวสอบของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3             วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3            วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

5.     ศูนย์สอบรอบที่ 2 –> รายชื่อสถานที่สอบ

6.     สิ่งที่เตรียมนำมาในวันสอบ –> บัตรประจำตัวสอบรอบที่ 2 และ เครื่องเขียน