7th Thailand Children’s University Camp by IPST “ตะลุยโลกของแม่เหล็ก” 

7th Thailand Children’s University Camp by IPST “ตะลุยโลกของแม่เหล็ก”
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา 8.00 น. – 17.00 น.  

ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม —-> รายชื่อนักเรียน 

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและโรงเรียนให้ถูกต้องพร้อมกับแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมมายังฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ

เบอร์โทร 02-3924021 ต่อ 2202-2207 ภายในวันที่ 23 มกราคม 2561

***หากพ้นวันดังกล่าว ขอถือว่านักเรียนสละสิทธิ์***

มาสนุกกันเยอะๆ นะ พี่ๆ เตรียมของเล่นให้น้องๆ ได้เล่นและนำกลับบ้านไว้เยอะเลย ^^

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

การตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา   2560

  1. ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้ http://test.ipst.ac.th/FLogin.aspx สามารถดูคะแนนรายบุคคลได้  โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชนและข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน
  2. ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สามารถดาวน์ข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์.pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้       

ผลการคัดเลือกรอบที่ 1

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3   ประกาศผล    วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

วิชาวิทยาศาสตร์ ชัน ป.3   ประกาศผล    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

การขอดูกระดาษคำตอบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้      ดาวน์โหลด

การสอบคัดเลือกรอบที่ 2

เอกสารสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2   ดาวน์โหลด

รหัสประจำตัวการสอบรอบที่ 2   

วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป.3   ดาวน์โหลด  วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป.6  ดาวน์โหลด

วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3   ดาวน์โหลด  วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6  ดาวน์โหลด 

สำหรับเกียรติบัตรรอบที่  1 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ สสวท. จะจัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทุกคนตามที่อยู่ในแบบประวัติ ภายในเดือนมีนาคม 2561

การรับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ สสวท. ได้จัดการสอบรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โดยได้จัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนไปยังที่อยู่ตามที่ได้กรอกไว้ให้กับ สสวท. เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม 2560

หากนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้รีบติดต่อมายังโครงการ ได้ที่ อ.จเร ปานเมือง เบอร์โทร 02-3924021 ต่อ 2206 ภายในเดือนธันวาคม 2560 หากพ้นวันดังกล่าว สสวท. จะไม่สามารถออกเกียรติบัตรย้อนหลังให้กับนักเรียนคนนั้นได้  จึงขอให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)

สสวท. ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดประกาศดังลิงค์แนบ

Read more