แบบรายงานผลการรับหนังสือสื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ปีการศึกษา 2560

ตามที่ สสวท. ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านในรอบที่ 1 จะได้รับหนังสืออ่านเสริมความรู้ จาก สสวท. จำนวน 1 เล่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน บัดนี้ ทาง สสวท. ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือไปยังนักเรียนที่สอบผ่านรอบที่ 1 ตามที่อยู่ที่นักเรียนได้กรอกไว้ในแบบประวัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากได้รับหนังสือแล้ว ขอความกรุณากรอกข้อมูลตามลิ้งนี้ https://goo.gl/forms/ed3OlIUc3Zc0HsM93 

 เพื่อ สสวท. จะได้ข้อมูลมามาใช้พิจารณาในการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ต่อไป

 

หนังสือขออนุญาตทางโรงเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ตามที่ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.  ได้คัดเลือกนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลของโครงการฯ  ซึ่งนักเรียนจะได้รับสิทธิในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทางโครงการฯ จึงได้ทำหนังสือขออนุญาตทางโรงเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ไปยังโรงเรียนของนักเรียนที่ได้รับสิทธิดังกล่าว

สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้    

 1. สำเนาหนังสือขออนุญาต  ดาวน์โหลด

 2. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิเข้าค่าย   ดาวน์โหลด

3. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธ์เข้าค่าย เพิ่มเติม ดาวน์โหลด

หมายเหตุ นักเรียนที่มีรายชื่อเพิ่มเติม ขอความกรุณาให้นำประกาศนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลของโครงการฯ แนบไปกับหนังสือขออนุญาต เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าค่าย

ประกาศผลการสอบรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) เมื่อวันเสารที่ 20 มกราคม 2561 นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบภาคปฏิบัติและรับเหรียญรางวัล ตามรายละเอียดวิชาและระดับชั้นดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3     ประกาศ (.pdf)  หนังสือเชิญร่วมงานมอบเหรียญและกิจกรรมค่าย

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6     ประกาศ (.pdf)  หนังสือเชิญร่วมงานมอบเหรียญและกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3    ประกาศ (.pdf)  รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ  หนังสือเชิญร่วมงานมอบเหรียญและกิจกรรมค่าย รหัสประจำตัวสอบ

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6    ประกาศ (.pdf)  รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ  หนังสือเชิญร่วมงานมอบเหรียญและกิจกรรมค่าย รหัสประจำตัวสอบ

ดูคะแนนรายบุคคลได้ที่ http://test.ipst.ac.th/FMainScreen.aspx  

ขอความกรุณาท่านตอบรับการเข้าค่ายและส่งแบบอนุญาตทางลิงค์ต่อไปนี้ (โปรดใช้ gmail ในการดำเนินการ)

แบบตอบรับการเข้าค่าย  

กรอกข้อมูลการเข้าค่าย            ตรวจสอบข้อมูลการเข้าค่าย

ตารางกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโครงการฯ

ตามที่ สสวท. ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

บัดนี้ ทางโครงการฯ ได้คัดเลือกนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 4 วิชาดังนี้ ซึ่งจะได้รับประสบการณ์ในการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสนใจและต่อยอดความรู้

  1. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 104 คน   ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
  2. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 102 คน   ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
  3. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 107 คน   ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
  4. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 104 คน   ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม

8th Thailand Children’s University Camp by IPST “สนุกไปกับ แสง สี และเสียง”

สสวท. เชิญชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.4 – 6 (ณ วันที่ 12 ก.พ. 2561) เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Children’s University Camp by IPST ครั้งที่ 8 “สนุกไปกับ แสง สี และเสียง” ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สสวท. โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแสง สี และเสียง ผ่านกิจกรรมสนุกๆ นอกจากนั้นยังได้ประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวมาประดิษฐ์ของเล่นและของใช้ อีกด้วยและค่ายนี้ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม โดยมีอาหารว่างและอาหารกลางวันให้น้องๆ ด้วยนะครับ

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและโรงเรียนให้ถูกต้อง

และโทรศัพท์แจ้งเพื่อยืนยันสิทธิ์และตอบรับการเข้าค่าย

ภายในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  โทร. 02 – 392-4021 ในวันและเวลาราชการ

หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

     ประกาศรายชื่อนักเรียน (.pdf)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

การตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา   2560

  1. ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้ http://test.ipst.ac.th/FLogin.aspx สามารถดูคะแนนรายบุคคลได้  โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชนและข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน
  2. ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สามารถดาวน์ข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์.pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้       

ผลการคัดเลือกรอบที่ 1

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3   ประกาศผล    วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

วิชาวิทยาศาสตร์ ชัน ป.3   ประกาศผล    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

การขอดูกระดาษคำตอบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้      ดาวน์โหลด

การสอบคัดเลือกรอบที่ 2

เอกสารสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2   ดาวน์โหลด

รหัสประจำตัวการสอบรอบที่ 2   

วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป.3   ดาวน์โหลด  วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป.6  ดาวน์โหลด

วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3   ดาวน์โหลด  วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6  ดาวน์โหลด 

สำหรับเกียรติบัตรรอบที่  1 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ สสวท. จะจัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทุกคนตามที่อยู่ในแบบประวัติ ภายในเดือนมีนาคม 2561

การรับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ สสวท. ได้จัดการสอบรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โดยได้จัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนไปยังที่อยู่ตามที่ได้กรอกไว้ให้กับ สสวท. เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม 2560

หากนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้รีบติดต่อมายังโครงการ ได้ที่ อ.จเร ปานเมือง เบอร์โทร 02-3924021 ต่อ 2206 ภายในเดือนธันวาคม 2560 หากพ้นวันดังกล่าว สสวท. จะไม่สามารถออกเกียรติบัตรย้อนหลังให้กับนักเรียนคนนั้นได้  จึงขอให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)

สสวท. ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดประกาศดังลิงค์แนบ

Read more