การรับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่ สสวท. ได้จัดการสอบรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยได้จัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนไปยังที่อยู่ตามที่ได้กรอกไว้ให้กับ สสวท. เรียบร้อยแล้ว นั้น สำหรับการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ สสวท. ได้จัดสอบรอบที่ 1 และประกาศผลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเกียรติบัตรและจะจัดส่งให้กับนักเรียนในโครงการประจำปี 2559 นี้ ภายในเดือนมีนาคม 2560

หากนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปี 2558 ขอให้รีบติดต่อมายังโครงการ ได้ที่ อ.จเร ปานเมือง เบอร์โทร 02-3924021 ต่อ 2206 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 หากพ้นวันดังกล่าว สสวท. จะไม่สามารถออกเกียรติบัตรย้อนหลังให้กับนักเรียนคนนั้นได้  จึงขอให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสารที่ 12 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกครอบที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
สามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1 ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้   http://test.ipst.ac.th/Flogin.aspx
โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชน และข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน
วิธีที่ 2 ทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ หมายเลข 02-3355222
โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชนของนักเรียน เพื่อกดรหัสและฟังผล
วิธีที่ 3 ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์ .pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้
ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
– วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3                 ประกาศผล
– วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6                 ประกาศผล
– วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3                ประกาศผล
– วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6                ประกาศผล
เกียรติบัตรรอบที่ 1 –> นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ สสวท. จะจัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทุกคนตามที่อยู่ในแบบประวัติ ภายในเดือนมีนาคม 2560


 รายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 
1.     สำหรับโรงเรียน
1.1  โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าสอบรอบที่ 2 —>  หนังสือนำส่ง     เอกสารการสอบรอบที่ 2
1.2  โรงเรียนดาราคาม —> หนังสือนำส่ง      คู่มือการสอบรอบที่ 2
2.     สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา —> หนังสือนำส่ง        คู่มือการสอบรอบที่ 2
3.     สำหรับนักเรียน —> รายละเอียดการสอบรอบที่ 2
4.     เลขประจำตัวสอบของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3             วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3            วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

5.     ศูนย์สอบรอบที่ 2 –> รายชื่อสถานที่สอบ

6.     สิ่งที่เตรียมนำมาในวันสอบ –> บัตรประจำตัวสอบรอบที่ 2 และ เครื่องเขียน

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like

สสวท. ได้พัฒนาข้อสอบ PISA Like ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดทำในรูปแบบ Computer based test ขอเชิญชวนคุณครูมาศึกษาข้อสอบ และเชิญชวนนักเรียนมาฝึกฝนการคิดวิเคราะห์
Read more

การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าโครงการฯ ด้วยระบบการสอบออนไลน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นำข้อสอบย้อนหลังของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไว้ในระบบการสอบออนไลน์ของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยข้อสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 และ ป.6 นักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปทดลองทำข้อสอบย้อนหลัง เพื่อฝึกฝนและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

Read more