ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบภาคปฏิบัติและรับเหรียญรางวัล ตามรายละเอียดวิชาและระดับชั้นดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3     ประกาศ (.pdf) แบบตอบรับการเข้าค่าย หนังสือขออนุญาตโรงเรียน

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6     ประกาศ (.pdf) แบบตอบรับการเข้าค่าย หนังสือขออนุญาตโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3    ประกาศ (.pdf)รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ หนังสือขออนุญาตสอบภาคปฏิบัติ แบบตอบรับการเข้าค่าย หนังสือขออนุญาตโรงเรียน

 วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6    ประกาศ (.pdf)  รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ  หนังสือขออนุญาตสอบภาคปฏิบัติ แบบตอบรับการเข้าค่าย หนังสือขออนุญาตโรงเรียน

สามารถดูคะแนนรายบุคคลได้ที่  http://test.ipst.ac.th/FMainScreen.aspx  

พิธีมอบเหรียญรางวัล จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กำหนดการ

ขอความกรุณาท่านตอบรับการเข้าค่าย

โดยกรอกข้อมูลการเข้าค่ายและอัพโหลดแบบอนุญาต (โปรดใช้ gmail ในการดำเนินการ)

ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จัดโครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก@SciKU ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 กิจรรมในวันที่ 9,10,17,23 กพ.62,9,10,16,17 มี.ค. 62  โดยรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 600 คน (12 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 คน) โดยมีตารางกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

Read more

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561

               ด้วย สสวท. จะดำเนินการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) ในวันที่ 19 มกราคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สสวท. จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกรอบที่ 2  และรายเอียดต่างๆ ต่อไปนี้

 1. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 พร้อมเลขประจำตัวสอบ

      วิชาคณิตศาสตร์ ป.3      วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6      วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

2. แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียน     ดาวน์โหลด

3. แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน      ดาวน์โหลด

4. สนามสอบรอบที่ 2                  ดาวน์โหลด

5. คู่มือการสอบรอบที่ 2              ดาวน์โหลด

การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

การตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา   2561

  1. ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้  http://test.ipst.ac.th/FLogin.aspx สามารถดูคะแนนรายบุคคลได้  โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชนและข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน
    ตัวอย่าง แบบรายงานผลคะแนนรายบุคคล
  2. ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สามารถดาวน์ข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์.pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้       

ผลการคัดเลือกรอบที่ 1

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3   ประกาศผล     วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

วิชาวิทยาศาสตร์ ชัน ป.3   ประกาศผล    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561

สสวท. จะประกาศผลการสอบรอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

ขอให้ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบผลคะแนนดังข้อมูลด้านล่าง