การรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ตามรายละเอียดประกาศ

  • การรับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
  • กำหนดการดำเนินงาน (ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการรับหนังสือสื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ปีการศึกษา 2560

ตามที่ สสวท. ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านในรอบที่ 1 จะได้รับหนังสืออ่านเสริมความรู้ จาก สสวท. จำนวน 1 เล่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน บัดนี้ ทาง สสวท. ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือไปยังนักเรียนที่สอบผ่านรอบที่ 1 ตามที่อยู่ที่นักเรียนได้กรอกไว้ในแบบประวัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากได้รับหนังสือแล้ว ขอความกรุณากรอกข้อมูลตามลิ้งนี้ https://goo.gl/forms/ed3OlIUc3Zc0HsM93 

 เพื่อ สสวท. จะได้ข้อมูลมามาใช้พิจารณาในการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ต่อไป

 

ตารางกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโครงการฯ

ตามที่ สสวท. ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

บัดนี้ ทางโครงการฯ ได้คัดเลือกนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 4 วิชาดังนี้ ซึ่งจะได้รับประสบการณ์ในการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสนใจและต่อยอดความรู้

  1. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 104 คน   ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
  2. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 102 คน   ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
  3. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 107 คน   ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
  4. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 104 คน   ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม

8th Thailand Children’s University Camp by IPST “สนุกไปกับ แสง สี และเสียง”

สสวท. เชิญชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.4 – 6 (ณ วันที่ 12 ก.พ. 2561) เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Children’s University Camp by IPST ครั้งที่ 8 “สนุกไปกับ แสง สี และเสียง” ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สสวท. โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแสง สี และเสียง ผ่านกิจกรรมสนุกๆ นอกจากนั้นยังได้ประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวมาประดิษฐ์ของเล่นและของใช้ อีกด้วยและค่ายนี้ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม โดยมีอาหารว่างและอาหารกลางวันให้น้องๆ ด้วยนะครับ

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและโรงเรียนให้ถูกต้อง

และโทรศัพท์แจ้งเพื่อยืนยันสิทธิ์และตอบรับการเข้าค่าย

ภายในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  โทร. 02 – 392-4021 ในวันและเวลาราชการ

หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

     ประกาศรายชื่อนักเรียน (.pdf)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

การตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา   2560

  1. ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้ http://test.ipst.ac.th/FLogin.aspx สามารถดูคะแนนรายบุคคลได้  โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชนและข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน
  2. ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สามารถดาวน์ข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์.pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้       

ผลการคัดเลือกรอบที่ 1

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3   ประกาศผล    วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

วิชาวิทยาศาสตร์ ชัน ป.3   ประกาศผล    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

การขอดูกระดาษคำตอบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้      ดาวน์โหลด

การสอบคัดเลือกรอบที่ 2

เอกสารสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2   ดาวน์โหลด

รหัสประจำตัวการสอบรอบที่ 2   

วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป.3   ดาวน์โหลด  วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป.6  ดาวน์โหลด

วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3   ดาวน์โหลด  วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6  ดาวน์โหลด 

สำหรับเกียรติบัตรรอบที่  1 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ สสวท. จะจัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทุกคนตามที่อยู่ในแบบประวัติ ภายในเดือนมีนาคม 2561

การรับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ สสวท. ได้จัดการสอบรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โดยได้จัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนไปยังที่อยู่ตามที่ได้กรอกไว้ให้กับ สสวท. เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม 2560

หากนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้รีบติดต่อมายังโครงการ ได้ที่ อ.จเร ปานเมือง เบอร์โทร 02-3924021 ต่อ 2206 ภายในเดือนธันวาคม 2560 หากพ้นวันดังกล่าว สสวท. จะไม่สามารถออกเกียรติบัตรย้อนหลังให้กับนักเรียนคนนั้นได้  จึงขอให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)

สสวท. ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดประกาศดังลิงค์แนบ

Read more