ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบและสนามสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ปีการศึกษา 2560

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2560 ได้กำหนดสอบวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน  2560 โดย วิชาคณิตศาสตร์ สอบเวลา 9.30 น. – 11.30 น. และวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเวลา 13.00 น. – 15.00 น.

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบมีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงกับกรรมการคุมสอบ
  2. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน เพื่อแสดงตัวตนในการเข้าสอบ
  3. ผู้เข้าสอบต้องนำดินสอ 2B หรือเข้มกว่า  ยางลบและปากกา
  4. ผู้เข้าสอบต้องถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มาสอบสายหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาทีเข้าห้องสอบ
  5. ผู้สอบต้องไปสอบ ณ สนามสอบที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวสอบเท่านั้น (ยกเว้นสนามสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง) หากไม่ไปสอบตามสนามสอบที่กำหนดจะถือว่าเป็นการขาดสอบ
  6. รายชื่อสนามสอบรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ดาวน์โหลด

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ตามที่ โครงการฯ ได้มีการรับสมัครสอบเมื่อวันที่ 1  สิงหาคม – 4 กันยาน 2560 และมีการจัดสอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นี้ทางโครงการฯ จึงเปิดให้ดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ เพื่อให้ฝึกฝนกันก่อนเข้าสอบจริง

 กระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 

กระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสารที่ 12 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกครอบที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read more

การรับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ สสวท. ได้จัดการสอบรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โดยได้จัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนไปยังที่อยู่ตามที่ได้กรอกไว้ให้กับ สสวท. เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม 2560

หากนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้รีบติดต่อมายังโครงการ ได้ที่ อ.จเร ปานเมือง เบอร์โทร 02-3924021 ต่อ 2206 ภายในเดือนธันวาคม 2560 หากพ้นวันดังกล่าว สสวท. จะไม่สามารถออกเกียรติบัตรย้อนหลังให้กับนักเรียนคนนั้นได้  จึงขอให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)

สสวท. ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดประกาศดังลิงค์แนบ

Read more