สิทธิประโยชน์

การส่งเสริมต่อเนื่องสำหรับโรงเรียน / ครู / ผู้ปกครอง

ส่งสื่อเสริมการเรียน ให้แก่โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการเช่นเดียวกับที่มอบให้นักเรียนในโครงการ  สสวท. ได้จัดทำเอกสารเสริมหลักสูตรและพัฒนาเพื่อใช้ในสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนที่สนใจ

จัดอบรมครูจากโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการเพื่อ พัฒนานักเรียนในโรงเรียนให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น และจะขยายไปถึงโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบในอนาคต

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูก ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคนิควิธีการสอนเพื่อพัฒนาอัจฉริยะของลูก