กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สสวท. กำหนดจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. ค่ายคณิตศาสตร์ ป.6 ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 เมษายน 2562 ณ สวทช.
  2. ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.6 ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562 ณ สวทช.
  3. ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.3 ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ อพวช.
  4. ค่ายคณิตศาสตร์ ป.3 ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2562 ณ อพวช.

จดหมายขออนุญาตโรงเรียน –>   ดาวน์โหลด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบภาคปฏิบัติและรับเหรียญรางวัล ตามรายละเอียดวิชาและระดับชั้นดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3     ประกาศ (.pdf)

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6     ประกาศ (.pdf)

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3    ประกาศ (.pdf)

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6    ประกาศ (.pdf)

สามารถดูคะแนนรายบุคคลได้ที่  http://test.ipst.ac.th/FMainScreen.aspx  

 

การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

การตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา   2561

  1. ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้  http://test.ipst.ac.th/FLogin.aspx สามารถดูคะแนนรายบุคคลได้  โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชนและข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน
    ตัวอย่าง แบบรายงานผลคะแนนรายบุคคล
  2. ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สามารถดาวน์ข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์.pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้       

ผลการคัดเลือกรอบที่ 1

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3   ประกาศผล     วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

วิชาวิทยาศาสตร์ ชัน ป.3   ประกาศผล    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

ขั้นตอนการตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561

สสวท. จะประกาศผลการสอบรอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

ขอให้ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบผลคะแนนดังข้อมูลด้านล่าง