บทความ

 

การวิเคราะห์ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “Mathematical Problem-Solving Performance of Talented Students in Primary Grades in Thailand.”

ในงานประชุมวิชาการ Fifth International Conference on Science and Mathematics Education (CoSMEd  2013)

ซึ่งจัดขึ้น ณ ปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2556               ดาวโหลดบทความ

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–