การรับสมัคร

การสมัคร

วิชาที่รับสมัคร รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ
1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์


เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ

วิชาวิทยาศาสตร์
ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์
ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง คณิตศาสตร์

application table

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษาที่สมัครนักเรียนชั้น ป.1 – 3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – 6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
  2. มีสัญชาติไทย

กำหนดการรับสมัคร

วิธีการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ genius.ipst.ac.th

 

สิ่งที่นักเรียนในโครงการจะได้รับ

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละ 1,000 คน สสวท. จะส่งเกียรติบัตร และสื่อการเรียนให้นักเรียนเพื่อศึกษานอกเวลาเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละ 100 คน จะได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง และจะได้ร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ทัศนศึกษา และนันทนาการร่วมกันในค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์