การรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563

สสวท. มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดข้อมูลประกาศต่อไปนี้

สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โปรดอ่านประกาศรับสมัครของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย   ประกาศจุฬาภรณราชวิทยาลัย