การรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563

สสวท. มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดข้อมูลประกาศต่อไปนี้