แบบสอบถามความพร้อมเกี่ยวกับการทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ออนไลน์

ตามที่ สสวท. ได้ยกเลิกการสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 และ ป.6 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบภาคปฏิบัติไปเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 และ ป.6 โดยจะจัดส่งอุปกรณ์บางส่วนให้นักเรียน และให้นักเรียนเตรียมเพิ่มบางส่วน แล้วทำกิจกรรมปฏิบัติการพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2563 นั้น

สสวท. จึงขอสอบถามความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านกรอกแบบสอบถาม ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

เพื่อ สสวท. จะได้นำข้อมูลไปเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป