แบบสอบถามความพร้อมเกี่ยวกับการทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ออนไลน์

ตามที่ สสวท. ได้ยกเลิกการสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 และ ป.6 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบภาคปฏิบัติไปเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 และ ป.6 โดยจะจัดส่งอุปกรณ์บางส่วนให้นักเรียน และให้นักเรียนเตรียมเพิ่มบางส่วน แล้วทำกิจกรรมปฏิบัติการพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2563 นั้น

สสวท. จึงขอสอบถามความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านกรอกแบบสอบถาม ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

เพื่อ สสวท. จะได้นำข้อมูลไปเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 และรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดผลการสอบแต่ละระดับชั้นและแต่ละวิชาดังต่อไปนี้

ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3          คณิตศาสตร์      วิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6          คณิตศาสตร์      วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 (ประกาศเหรียญรางวัล)

วิชาคณิตศาสตร์                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สสวท. ได้ประกาศเลื่อนสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อมา ได้ยกเลิกการสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ และประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมปีที่ 3 และ ปีที่ 6 โดยพิจารณาตัดสินเหรียญรางวัลจากคะแนนการสอบรอบที่ 2 ตามประกาศดังนี้

วิชาวิทยาศาสตร์          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6