ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 และรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดผลการสอบแต่ละระดับชั้นและแต่ละวิชาดังต่อไปนี้

ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3          คณิตศาสตร์      วิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6          คณิตศาสตร์      วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 (ประกาศเหรียญรางวัล)

วิชาคณิตศาสตร์                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สสวท. ได้ประกาศเลื่อนสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อมา ได้ยกเลิกการสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ และประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมปีที่ 3 และ ปีที่ 6 โดยพิจารณาตัดสินเหรียญรางวัลจากคะแนนการสอบรอบที่ 2 ตามประกาศดังนี้

วิชาวิทยาศาสตร์          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6