ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบภาคปฏิบัติและรับเหรียญรางวัล ตามรายละเอียดวิชาและระดับชั้นดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3     ประกาศ (.pdf)

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6     ประกาศ (.pdf)

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3    ประกาศ (.pdf)

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6    ประกาศ (.pdf)

สามารถดูคะแนนรายบุคคลได้ที่  http://test.ipst.ac.th/FMainScreen.aspx