ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จัดโครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก@SciKU ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 กิจรรมในวันที่ 9,10,17,23 กพ.62,9,10,16,17 มี.ค. 62  โดยรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 600 คน (12 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 คน) โดยมีตารางกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

Read more