แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561

               ด้วย สสวท. จะดำเนินการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) ในวันที่ 19 มกราคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สสวท. จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกรอบที่ 2  และรายเอียดต่างๆ ต่อไปนี้

 1. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 พร้อมเลขประจำตัวสอบ

      วิชาคณิตศาสตร์ ป.3      วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6      วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

2. แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียน     ดาวน์โหลด

3. แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน      ดาวน์โหลด

4. สนามสอบรอบที่ 2                  ดาวน์โหลด

5. คู่มือการสอบรอบที่ 2              ดาวน์โหลด