หนังสือขออนุญาตทางโรงเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ตามที่ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.  ได้คัดเลือกนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลของโครงการฯ  ซึ่งนักเรียนจะได้รับสิทธิในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทางโครงการฯ จึงได้ทำหนังสือขออนุญาตทางโรงเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ไปยังโรงเรียนของนักเรียนที่ได้รับสิทธิดังกล่าว

สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้    

 1. สำเนาหนังสือขออนุญาต  ดาวน์โหลด

 2. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิเข้าค่าย   ดาวน์โหลด

3. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธ์เข้าค่าย เพิ่มเติม ดาวน์โหลด

หมายเหตุ นักเรียนที่มีรายชื่อเพิ่มเติม ขอความกรุณาให้นำประกาศนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลของโครงการฯ แนบไปกับหนังสือขออนุญาต เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าค่าย