ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

การตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา   2560

  1. ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้ http://test.ipst.ac.th/FLogin.aspx สามารถดูคะแนนรายบุคคลได้  โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชนและข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน
  2. ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สามารถดาวน์ข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์.pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้       

ผลการคัดเลือกรอบที่ 1

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3   ประกาศผล    วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

วิชาวิทยาศาสตร์ ชัน ป.3   ประกาศผล    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

การขอดูกระดาษคำตอบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้      ดาวน์โหลด

การสอบคัดเลือกรอบที่ 2

เอกสารสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2   ดาวน์โหลด

รหัสประจำตัวการสอบรอบที่ 2   

วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป.3   ดาวน์โหลด  วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป.6  ดาวน์โหลด

วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3   ดาวน์โหลด  วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6  ดาวน์โหลด 

สำหรับเกียรติบัตรรอบที่  1 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ สสวท. จะจัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทุกคนตามที่อยู่ในแบบประวัติ ภายในเดือนมีนาคม 2561