ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบและสนามสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ปีการศึกษา 2560

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2560 ได้กำหนดสอบวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน  2560 โดย วิชาคณิตศาสตร์ สอบเวลา 9.30 น. – 11.30 น. และวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเวลา 13.00 น. – 15.00 น.

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบมีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงกับกรรมการคุมสอบ
  2. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน เพื่อแสดงตัวตนในการเข้าสอบ
  3. ผู้เข้าสอบต้องนำดินสอ 2B หรือเข้มกว่า  ยางลบและปากกา
  4. ผู้เข้าสอบต้องถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มาสอบสายหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาทีเข้าห้องสอบ
  5. ผู้สอบต้องไปสอบ ณ สนามสอบที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวสอบเท่านั้น (ยกเว้นสนามสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง) หากไม่ไปสอบตามสนามสอบที่กำหนดจะถือว่าเป็นการขาดสอบ
  6. รายชื่อสนามสอบรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ดาวน์โหลด