ตัวอย่างกระดาษคำตอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ตามที่ โครงการฯ ได้มีการรับสมัครสอบเมื่อวันที่ 1  สิงหาคม – 4 กันยาน 2560 และมีการจัดสอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นี้ทางโครงการฯ จึงเปิดให้ดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ เพื่อให้ฝึกฝนกันก่อนเข้าสอบจริง

 กระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 

กระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด