ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสารที่ 12 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกครอบที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
สามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1 ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้   http://test.ipst.ac.th/Flogin.aspx
โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชน และข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน
วิธีที่ 2 ทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ หมายเลข 02-3355222
โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชนของนักเรียน เพื่อกดรหัสและฟังผล
วิธีที่ 3 ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์ .pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้
1.ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
– วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3                 ประกาศผล
– วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6                 ประกาศผล
– วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3                ประกาศผล
– วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6                ประกาศผล
เกียรติบัตรรอบที่ 1 –> นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ สสวท. จะจัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทุกคนตามที่อยู่ในแบบประวัติ ภายในเดือนมีนาคม 2560

2.ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 
– วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3                 ประกาศผล   
– วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6                 ประกาศผล 
– วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3         ประกาศผล    รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ 
– วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6         ประกาศผล    รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ  

3.พิธีมอบเหรียญรางวัล  วันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ไบเทค บางนา  กำหนดการมอบเหรียญ 

4.การเข้าค่าย

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ค่ายวิทยาศาสตร์ ป. 3 วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560  จม.เชิญและแบบตอบรับ  กำหนดการ  

ค่ายคณิตศาสตร์ ป. 3 วันที่ 7 – 9  พฤษภาคม พ.ศ.2560  จม.เชิญและแบบตอบรับ  กำหนดการ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.6 วันที่ 19 – 21 เมษายน พ.ศ.2560  จม.เชิญและแบบตอบรับ กำหนดการ

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.6 วันที่  9 – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จม.เชิญและแบบตอบรับ กำหนดการ

หนังสือขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายฯ ไปยังโรงเรียน