การรับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่ สสวท. ได้จัดการสอบรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยได้จัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนไปยังที่อยู่ตามที่ได้กรอกไว้ให้กับ สสวท. เรียบร้อยแล้ว นั้น สำหรับการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ สสวท. ได้จัดสอบรอบที่ 1 และประกาศผลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเกียรติบัตรและจะจัดส่งให้กับนักเรียนในโครงการประจำปี 2559 นี้ ภายในเดือนมีนาคม 2560

หากนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปี 2558 ขอให้รีบติดต่อมายังโครงการ ได้ที่ อ.จเร ปานเมือง เบอร์โทร 02-3924021 ต่อ 2206 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 หากพ้นวันดังกล่าว สสวท. จะไม่สามารถออกเกียรติบัตรย้อนหลังให้กับนักเรียนคนนั้นได้  จึงขอให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง