แนะนำโครงการ

ประวัติความเป็นมา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2542 สสวท.จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.) ในขณะนั้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ.2545 ได้สรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ สนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2554 สสวท. ก็ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน 12 ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในพื้นที่ ขยายผลการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนผู้มีความสามาถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครอง ในพื้นที่นั้นๆ เกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น


จุดมุ่งหมาย

  1. เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. เพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น
  3. เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์