การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2562

 

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นั้น มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ตามรายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้นและแต่ละวิชาดังต่อไปนี้

ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3          คณิตศาสตร์           วิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6          คณิตศาสตร์           วิทยาศาสตร์

———————————————————————————————————————————————————————-

  ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มเติม 

 ประกาศวิทยาศาสตร์ ป.6 เพิ่มเติม    เลขประจำตัวสอบ เพิ่มเติม  รายละเอียดการสอบรอบที่ 2 เพิ่มเติม 

คำชี้แจงเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศวิทยาศาสตร์ ป.6 เพิ่มเติม

———————————————————————————————————————————————————————-

แบบรายงานผลคะแนนรายบุคคล

สามารถพิมพ์แบบรายงานผลคะแนนจากระบบ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

 

การสอบคัดเลือกรอบที่ 2

ขอแจ้งรายละเอียดการสอบรอบที่ 2 ตามแนวปฏิบัติของนักเรียนและโรงเรียน ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติของโรงเรียน —>   จดหมายนำส่ง    แนวปฏิบัติโรงเรียน    แบบประวัติ

แนวปฏิบัติของนักเรียน —>    แนวปฏิบัตินักเรียน     แบบประวัติ

เลขประจำตัวสอบรอบที่ 2 –>  คณิต ป.3    คณิต ป.6    วิทย์ ป.3    วิทย์ ป.6

รายชื่อสนามสอบรอบที่ 2 –> รายชื่อ