พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

**รายชื่อสนามสอบจะอยู่ในบัตรประจำตัวสอบ**

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการอัจฉริยภาพ

Read more

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Read more

การรับสมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าโครงการ

Read more

เครือข่ายความร่วมมือ