สสวท. ขอให้นักเรียนที่ผ่านการสอบรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 กรอกแบบสอบถามการจัดส่งหนังสือและเกียรติบัตรตาม link นี้
https://docs.google.com/forms/d/1LTrH0gD8g3H7hJDv85IXqTsFodCgugJLAps3TE3erAM/viewform

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

การตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1 ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้ http://test.ipst.ac.th/Flogin.aspx โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชน และข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน
วิธีที่ 2 ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ http://genius.ipst.ac.th/
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์ .pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้

ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2
- วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ดาวน์โหลด
- วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ดาวน์โหลด
- วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 ดาวน์โหลด
- วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ดาวน์โหลด

กำหนดการดำเนินงาน
1. การสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
2. พิธีมอบเหรียญรางวัล วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
3. การเข้าค่าย
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2559 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2559 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2559 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี

ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
- วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ดาวน์โหลด เฉลยคำตอบ
- วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ดาวน์โหลด เฉลยคำตอบ
- วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 ดาวน์โหลด เฉลยคำตอบ
- วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ดาวน์โหลด เฉลยคำตอบ

ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6
ตามที่ สสวท. และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 สมัครเข้าค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6 (6th TG Sciences and Maths Camp for Kids) ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สมัครเข้าค่ายโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ นั้น สสวท. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนและแจ้งรายละเอียดดังนี้
• กลุ่มทั่วไป
รายชื่อนักเรียนกลุ่มทั่วไป เอกสารการเตรียมตัวและการเดินทาง กำหนดการ
• กลุ่มบุตรหลานพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
รายชื่อนักเรียนกลุ่มบุตรหลานพนักงานการบินไทย เอกสารการเตรียมตัวและการเดินทาง กำหนดการ
ทั้งนี้ ขอให้ยืนยันสิทธิ์และการตอบรับการเข้าค่ายทางโทรศัพท์ ที่ อ.ทวินันท์ / อ.กฤษชพล เบอร์ 02 – 3924021 ต่อ 2206 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559