โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
การตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 สามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1 ทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ หมายเลข 02-3355222 โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชนของนักเรียน เพื่อกดรหัสและฟังผล
วิธีที่ 2 ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้ http://test.ipst.ac.th/Flogin.aspx โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชน และข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน
วิธีที่ 3 ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ http://genius.ipst.ac.th/


สามารถดาวน์โหลดข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์ .pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้
ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
- วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ดาวน์โหลด เฉลยคำตอบ
- วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ดาวน์โหลด เฉลยคำตอบ
- วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 ดาวน์โหลด เฉลยคำตอบ
- วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ดาวน์โหลด เฉลยคำตอบ
การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ แบบฟอร์มคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ

รายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบที่ 2
1.สำหรับโรงเรียน
1.1 โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าสอบรอบที่ 2
เอกสารให้ดาวน์โหลด หนังสือนำส่ง เอกสารการสอบรอบที่ 2
1.2 โรงเรียนดาราคาม
เอกสารให้ดาวน์โหลด หนังสือนำส่ง คู่มือการสอบรอบที่ 2
2. สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารให้ดาวน์โหลด หนังสือนำส่ง คู่มือการสอบรอบที่ 2
3. สำหรับนักเรียน
เอกสารให้ดาวน์โหลด แนวปฏิบัตินักเรียน แบบประวัตินักเรียน
4. เลขประจำตัวสอบของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

5. รายชื่อสนามสอบรอบที่ 2

 

ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6
ตามที่ สสวท. และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 สมัครเข้าค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6 (6th TG Sciences and Maths Camp for Kids) ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ผู้สนใจสมัครเข้าค่ายโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ดังนี้
• กลุ่มทั่วไป สมัครตามลิงค์
• กลุ่มบุตรหลานพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมัครตามลิงค์
ทั้งนี้ ขอให้ส่งหลักฐานยืนยันการเป็นนักเรียนตามเขตพื้นที่ที่กำหนดมาที่ E-Mail : Olympic.ipst@gmail.com และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559